Laitesukelluskoulutus

Kurssit P1...P3

CMAS-koulutusjärjestelmän mukaisesti Suomen Urheilusukeltajain liiton ohjelmaan kuuluu kolme sukeltajatasoa, joille jokaiselle on oma sukelluskurssi.

P1-kurssi

P1-kurssilla annetaan ne laitesukeltamisen perustiedot ja –taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännöllisten perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa.

P1-kurssille tullessaan oppilaan on täytettävä saman kalenterivuoden aikana 15 vuotta.

Kurssin järjestäjän on annettava jokaiselle P1-kurssin oppilaalle SUSL:n koulutuspaketti, joka sisältää teoriaopetuksessa käytettävät oppilaan materiaalit.

Suositellaan, että kurssin järjestäjä hankkii P1-koulutusta varten muut sukellusvarusteet paitsi perusvälineet ja puvun.

P1-kurssiin kuuluu vähintään 10 oppituntia teoriaa + teoriakoe, 10 tuntia allasopetusta sekä viisi avovesisukellusta.

Kurssin jälkeen P1-sukeltaja saa sukeltaa enintään 15 metrin syvyyteen.

P2-kurssi

Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidakseen sukeltaa omatoimisesti ja toimia sukellusparin johtajana. Kurssi antaa myös valmiudet sukeltaa kuivapuvulla.

P2-kurssilla pääpaino on kuivapuvun käytön opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa ja suunnittelussa. Lisäksi kurssilla syvennetään oppilaiden teoreettista tietämystä sukeltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Vähintään yksi avovesiharjoitus on tehtävä merkinantoköydellä.

P2-kurssin oppilaan on oltava P1-sukeltaja, ja hänellä on oltava P1-kurssin jälkeen hankittua kokemusta vähintään 20 sukelluksen verran. Sukelluksista vähintään kymmenen suurin syvyys on oltava vähintään 10 metriä.

P2-kurssiin kuuluu vähintään 14 oppituntia teoriaa + teoriakoe, 4 tuntia allasopetusta sekä kuusi avovesisukellusta.

Kurssin jälkeen P2-sukeltaja saa sukeltaa enintään 30 metrin syvyyteen.

P3-kurssi

Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidakseen toimia erilaisten sukellustapahtumien johtajana.

P3-kurssilla pääpaino on erilaisten sukellustapahtumien johtamisessa, suunnittelussa ja sukellusturvallisuudessa. Avovesiharjoituksissa keskitytään erityisesti johtamiseen ja havaintojen tekemiseen ryhmien lainalaisuuksista sekä oman johtamisen sujumiseen. Kurssilla perehdytään myös laitetekniikkaan, jotta oppilaat tunnistavat ja pystyvät korjaamaan sekä ennalta ehkäisemään laitteiden tavallisimmat viat ja toimintahäiriöt.

P3-kurssiin kuuluu vähintään 18 oppituntia teoriaa + teoriakoe sekä kuusi avovesiharjoitusta.

Kurssille voidaan hyväksyä oppilaaksi jo 17-vuotias henkilö. Oppilaalla on oltava voimassa oleva P2-sukeltajaluokka ja ensiapupätevyys sekä vähintään 100 kirjattua sukellusta, joista vähintään neljäkymmentä yli 10 metrin, kaksikymmentä yli 20 metrin ja viisi yli 25 metrin syvyyteen.

Oppilaan suoritettua kurssin hyväksytysti kurssisuorituksesta tehdään merkintä hänen opintokirjaansa. Varsinaisesti P3-luokka astuu voimaan sen jälkeen, kun oppilas täyttää 18 vuotta. Samoin kansainvälisen CMAS P3-kortin saamisen edellytys on 18 vuoden ikä.

Sukeltajakorttien uusiminen

Kortin haltija voi uusia korttinsa viideksi vuodeksi kerrallaan, jos uusimishetkellä voimassaolevien määräysten ja ohjeitten mukaiset myöntämisen edellytykset ovat muuten voimassa.

Kortin uusija ottaa yhteyttä seuransa koulutusvastaavaan, joka lähettää SUSL:n toimistoon esityksen uusittavasta kortista. Jos koulutusvastaavaa ei ole käytettävissä, otetaan yhteyttä lähimpään liittokouluttajaan.

Kortin uusimisen edellytyksenä ovat:

SUSL:n jäsenyys joko suoraan SUSL:n henkilöjäsenenä tai SUSL:n jäsenseuran kautta voimassa oleva lääkärintodistus ajan tasalla oleva sukelluspäiväkirja, joka osoittaa, että kortin hakija on pitänyt säännöllisesti yllä sukellustaitojaan SUSL:n jäsenseuroihin kuulumattomat CMAS*-sukeltajat, jotka haluavat uusia vanhan, vielä EXPIRE-merkinnällä varustetun CMAS*-sukeltajakorttinsa P1-kortiksi, uusivat korttinsa lähimmän liittokouluttajan kautta.

Koulutusvastaava

Jokaiseen seuraan, jossa annetaan SUSL:n hyväksymää koulutusta, valitaan koulutusvastaava. Koulutusvastaavan tehtävä on seuran koulutustoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä seuran jäsenistön jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ja puitteiden luominen olemassaolevien tietojen ja taitojen ylläpitämiselle.

Koulutusvastaava toimittaa sukeltaja- ja kouluttajakorttien uusimisesitykset SUSL:n toimistoon. Ennenkuin koulutusvastaava päättää tietyn kortin uusimishakemuksen puoltamisesta, hänellä on oikeus ja velvollisuus varmistua siitä, että kortin hakijan tiedot ja taidot sekä muut kortin uusimisen edellytykset ovat olemassa.

Tässä tarkoituksessa koulutusvastaavalla on mahdollisuus niin halutessaan vaatia kortin uusijalta joko teoria-, allas- tai avovesikokeitten suorittamista tai mahdollisesti niitä kaikkia. Mikäli tapaus niin vaatii hän voi myös edellyttää, että ennen kortin uusintaa hakija suorittaa uudelleen haettavaa korttiluokkaa vastaavan kurssin tai ko. kurssin tiettyjä osioita.

Tilanteen niin edellyttäessä koulutusvastaava voi myös esittää, että hakijalle myönnetään aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hänen tietonsa, taitonsa tai sukelluskokemuksensa eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan.

Koulutusvastaavan on huolehdittava myös siitä, että sukellusonnettomuuksista, vaaraa aiheuttaneista ja tavallisuudesta poikkeavista sukellustilanteista laaditaan tapahtumaraportti SUSL:n tekniselle valiokunnalle.

Tarvittaessa koulutusvastaava voi pyytää tehtävissään neuvoja ja apua lähimmältä liittokouluttajalta. On myös suositeltavaa, että hän toimii jatkuvasti yhteistyössä liittokouluttajan kanssa mm. tietojen päivityksen osalta, erilaisten koulutustapahtumien järjestämisessä, koulutusneuvontatilaisuuksien järjestämisessä seuraan jne.

25.2.2003