Syvyyshumala

Lähde: Sukellus, Timo Vikman 2000

Kemiallisesti typpi ei ole kovin aktiivinen aine, mutta korkeassa paineessa se vaikuttaa huumaavasti ihmiseen. Tätä tilaa kutsutaan syvyyshumalaksi eli typpinarkoosiksi. Huumauksen vaikutusmekanismia ei tarkoin tunneta, mutta typellä sen arvellaan olevan samankaltainen kuin hengitettävillä nukutusaineilla.

Narkoosi syntyy noin minuutin kuluttua tiettyyn syvyyteen saavuttaessa eikä voimistu ajan kuluessa. Oireet häviävät nopeasti paineen alentuessa. Kohonnut hiilidioksidin osapaine lisää narkoosivaikutusta.

Myös muilla kaasuilla on narkoottisia vaikutuksia. Syväsukelluksilla on jo pitkään käytetty seoksia, joissa typpi joko kokonaan tai osittain korvataan heliumilla. Heliumin narkoottinen vaikutus on vain noin neljäsosa typen vastaavasta. Argonin huumaava vaikutus on melkein kaksi ja puoli kertainen typpeen verrattuna ja ksenon on narkoottinen jo merenpinnan tasolla. Käytettäessä argonia kuivapuvun täyttöön, on varottava ettei sitä pääse hengityskaasun joukkoon.

Alttius syvyyshumalaan on varsin yksilöllistä. Kaikki sukeltajat ovat kuitenkin merkittävästi syvyyshumalan vaikutuksessa 40-50 metrin syvyydessä. Jotkut kokevat huumauksen alkavan jo alle 30metrin syvyydessä. Myös samalla henkilöllä voi syvyyshumalan voimakkuus vaihdella päivittäin riippuen kunnosta, veden lämpötilasta ja lääkkeiden tai alkoholin nauttimisesta.

Ensin heikkenevät korkeimpia aivotoimintoja edellyttävät kyvyt, kuten päättely-, keskittymis- ja huomiokyky. Sukeltaja kokee samantapaista hyvänolontunnetta ja kohonnutta itseluottamusta kuin lievässä alkoholihumalassa. Toisinaan - erityisesti aloittelijoilla - voi esiintyä myös pelkotiloja. Paineen lisääntyessä inerttikaasu aiheuttaa myös käytännön taitojen laskua ja kasvavaa älyllisen toimintakyvyn alenemista.

Sukeltaja saattaa kyetä keskittymään tehtäväänsä veden alla, mutta ei muista pinnalla mitä havaintoja hän teki. Joskus sukeltaja voi joutua keskeyttämään sukelluksen, koska ei muista mitä hänen piti veden alla tehdä. Voimakkaassa syvyyshumalan vaiheessa voi esiintyä myös täydellistä toiminnan lamaantumista (deep water black out), jolloin sukeltaja pysähtyy kesken sukelluksen eikä reagoi ympäristöönsä. Jälkeenpäin hän ei ehkä muista tapahtumasta mitään.

Harrastesukeltajan ei pitäisi normaalisti ylittää 30m:n syvyyttä. SUSL:n turvaohjeen mukaan paineilmasukeltajan syvyysraja CMAS P3-sukeltajalle on 40 metriä.

8.2.2002